Products

LOAN PRODUCT

क्र.स. कर्जाको प्रकार ब्याजदर सेवा शुल्क अधिकतम सिमा विगत २ वर्ष देखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेको हकमा
१. व्यावसायिक कर्जा १५% १.५% ५ लाख ७ लाख
२. सरल कर्जा १५% १.५% ५ लाख ७ लाख
३. मौसमी कर्जा १५% १.५% ६० हजार ६० हजार
४. सामाजिक कर्जा १४.५% १% ६० हजार ६० हजार
५. लघुउद्यमी कर्जा (धितोमा) १५% १.५% ७ लाख १५ लाख
६. भुकम्प पिडित राहात कर्जा १५% १.५% २ लाख २ लाख
७. व्यवसाय पुनं उत्थान कर्जा १४.५% १.२५% ५० हजार ५० हजार
SAVING PRODUCT

मिति २०७९।११।१० गते “घ” वर्गका इजाजत प्राप्त बैक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ निर्देशन नं १५।२०७८को वुँदा नं २ मा बचतको व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन । थप भए अनुसार मिति २०७९।११।१२ गते देखि लागु हुने गरी तपसिल वमोजिम बचतमा व्याजदर कायम गरिएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

क्र.स. बचतका प्रकार ब्याजदर कैफियत
१. मासिक बचत ७‌.५%
२. केन्द्रकोष वचत ७‌.५%
३. सरल वचत ७‌.५%
४. बाल वचत ७‌.५%
५. आकस्मिक वचत ७‌.५%
६. पेन्सन वचत १०%REMITTANCE

Wean Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited offers remittance services that enable domestic and International remittances through a formal remittance delivery channel. It is associated with following remittance services providers for inbound remittance and online domestic remittance service as well as e-sewa payment i.e mobile bill, electricity bill, internet bill etc.

Nabil Remit Himal Remit